Умови використання сайту

Увага! Перед переглядом цього сайту (Веб – сайту та/або мобільного додатку) уважно прочитайте дані умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів/послуг з використанням даного сайту, означає Вашу згоду з умовами даної Угоди.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Дата публікації: 06.04.2021 р.

Цей Публічний договір є публічною пропозицією (офертою) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ-ТАУН», (надалі - ВИКОНАВЕЦЬ), укласти договір, адресований необмеженому колу осіб (надалі – КОРИСТУВАЧ), разом – Сторони, а кожна окрема – Сторона,  на умовах даного Публічного договору (надалі – «Договір»).

КОРИСТУВАЧ, приймаючи умови зазначеного Договору, автоматично погоджується  з повним та безумовним прийняттям положень даного Договору.  

КОРИСТУВАЧ,  використовуючи сайт, у тому числі, але не виключно, до та після реєстрації на сайті, в Особистому Кабінеті, а також при замовлені та використанні послуг ВИКОНАВЦЯ, автоматично надає згоду з умовами цього Публічного договору.

Цей Договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.

Умови Публічної пропозиції щодо порядку надання послуг ВИКОНАВЦЕМ, однакові для всіх фізичних та юридичних осіб, що прийняли (акцептували) Публічну пропозицію, для чого Виконавець публікує наступне:

ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ

Виконавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ-ТАУН» (код ЄДРПОУ 37652914, місцезнаходження: 02160, м. Київ, вул. Регенераторна, 4), що наділене правом на надання Послуг та є власником мобільного додатку та Сайту.

Веб-сайт - https://svitlopark.com.ua, належить ВИКОНАВЦЮ та через який надаються Послуги. 

Мобільний додаток –  програмне забезпечення, призначене для роботи Веб-сайту на смартфонах, телефонах, планшетах та інших мобільних пристроях.

Сайт – Веб – сайт та/або мобільний додаток. 

Послуга — комплекс дій, що надається Користувачу шляхом використання та/або за допомогою сайту.  

Особистий Кабінет - обліковий запис КОРИСТУВАЧА в закритій зоні Сайту, який доступний лише КОРИСТУВАЧАМ, які пройшли процедуру реєстрації та авторизації, та містить підрозділи:

Дані Користувача - механізм для зберігання та редагування даних КОРИСТУВАЧА;
Налаштування облікового запису - механізм для зміни інформації про КОРИСТУВАЧА (ім’я, прізвище, рік народження, тощо).

Користувач/чі - дієздатні фізичні та юридичні особи, які мають законне право вступати в договірні відносини та укладати Договір з ВИКОНАВЕЦЕМ.

Служба підтримки - Служба підтримки ВИКОНАВЦЯ, до якої КОРИСТУВАЧ має право звернутися шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти support@comfort-town.com.ua.

Терміни, які не вказані вище в цьому розділі, використовуються в тексті Публічної пропозиції у відповідності до чинного законодавства України.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Договір визначає умови та порядок використання Сайту.
1.2. КОРИСТУВАЧ, використовуючи Сайт та/або зареєструвавшись на Сайті, автоматично погоджується з умовами Договору, що викладені в цій Публічній пропозиції, яка містить загальні умови.
1.3. Договір вважається погодженим та укладеним КОРИСТУВАЧЕМ шляхом вчинення сукупності дій, що свідчать про згоду КОРИСТУВАЧА на прийняття пропозиції ВИКОНАВЦЯ укласти даний Договір на визначених умовах та згоду на отримання Послуг ВИКОНАВЦЯ. Особистий підпис КОРИСТУВАЧА на цьому Договорі не вимагається.    
1.4. З моменту укладення Договору умови цього Договору стають обов’язковими для КОРИСТУВАЧА. КОРИСТУВАЧ підтверджує, що мав змогу особисто ознайомитися з усіма умовами даного Договору.
1.5. Сайт є допоміжним засобом по комунікації та по послугам ВИКОНАВЦЯ, що надаються останнім за окремими та індивідуальними письмовими договорами, які укладені між КОРИСТУВАЧЕМ та ВИКОНАВЦЕМ. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Публічна пропозиція набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на Сайті.
2.2. У разі відкликання будь-якої частини Публічної пропозиції, всі інші положення Публічної пропозиції, що не відкликані, залишаються чинними. Момент оприлюднення змін до Публічної пропозиції або Публічної пропозиції в новій редакції на Сайті вважається моментом ознайомлення КОРИСТУВАЧА з текстом таких змін до Публічної пропозиції або Публічної пропозиції в новій редакції.
2.3. Укладаючи Договір, Сторони погоджуються, що дана Публічна пропозиція містить усі істотні умови Договору, принципи та загальні положення щодо встановлення договірних відносин між Сторонами, вони цілком розуміють природу Договору та послуг, що надаються на його підставі, права та обов’язки Сторін, що виникають на підставі Договору, а також наслідки, що настають для Сторін з укладанням Договору. 
2.4. Зміни в будь-яких пунктах або розділах Публічного договору вважаються зміною умов відповідного Договору. ВИКОНАВЦЬ має право змінювати або іншим чином редагувати даний Договір без попередження про це КОРИСТУВАЧА, а подальше користування КОРИСТУВАЧЕМ Сайтом означає, що КОРИСТУВАЧ автоматично прийняв зміни до Публічної пропозиції.  
2.5. Будь-які зміни, внесені в Публічну пропозицію, з моменту набрання ними чинності, однаково поширюються на всіх осіб, що уклали Договір, у тому числі, на тих, хто уклав Договір раніше дати набрання змінами і доповненнями чинності. У випадку незгоди із змінами, КОРИСТУВАЧ має право ініціювати розірвання Договору (відмовитись від Договору та не користуватися Сайтом). 

3. КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

3.1. Використання автоматизованої системи Сайту та пов'язаних з ним сервісів означає, що КОРИСТУВАЧ повністю згоден із: умовами Договору; будь-якими змінами чи доповненнями (додатками) до Публічної пропозиції; правилами та умовами використання Послуг, які в свою чергу підпорядковуються відповідним нормам чинного законодавства України; політикою конфіденційності; політикою боротьби з шахрайством.
3.2. Користуючись Сайтом, КОРИСТУВАЧ підтверджує, що:
- КОРИСТУВАЧ має всі громадянські права та володіє повною правоздатністю і дієздатністю;
- КОРИСТУВАЧ буде користуватися Сайтом виключно відповідно до умов Публічної пропозиції;
- вся інформація, яку подає\зазначає на Сайті, є правдивою, точною, актуальною і повною;
- буде дотримуватися умов Договору, а також умов, передбачених Політикою конфіденційності, Політикою боротьби з шахрайством, усіма змінами та доповненнями, які можуть бути додані до Публічної пропозиції; 
- КОРИСТУВАЧ буде своєчасно оновлювати свої контактні дані, вказані в профілі реєстрації на Сайті, слідкуватиме за їх точністю та актуальністю; 
- дає згоду на обробку своїх персональних даних;
- КОРИСТУВАЧ є власником нерухомого майна, що знаходиться за адресою об’єктів, утримання яких здійснює ВИКОНАВЕЦЬ. 
3.3. Засоби інформаційної підтримки під час користування Сайтом: 
3.3.1. КОРИСТУВАЧ має право отримувати технічну підтримку у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за допомогою електронної пошти support@comfort-town.com.ua. ВИКОНАВЕЦЬ має право здійснювати звернення до КОРИСТУВАЧА шляхом використання телефонного зв’язку задля уточнення деталей. Електронна пошта — є основним каналом комунікації між ВИКОНАВЦЕМ та КОРИСТУВАЧЕМ.
3.4. Сайт можуть використовувати особи, що мають у власності нерухоме майно за об’єктами, що утримуються  ВИКОНАВЦЕМ. У разі, якщо власником нерухомого майна є дві та більше осіб, доступ на використання Сайту надається одному із власників на вибір останніх. 

4. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

4.1. КОРИСТУВАЧ зобов’язаний пройти процедуру реєстрації для відкриття Особистого Кабінету. Логін КОРИСТУВАЧА це - адреса електронної пошти, яку останній надає (надав) при укладенні Договору (індивідуального договору) з постачальником послуг. Форма для встановлення паролю надходить на електронну пошту КОРИСТУВАЧА. Для встановлення паролю, КОРИСТУВАЧ зобов’язаний натиснути «Забули пароль», ввести електронну адресу (яку КОРИСТУВАЧ надавав при укладенні Договору). КОРИСТУВАЧ використовуючи інструкцію зобов’язаний встановити пароль, який має бути не менше 8 символів. 
4.2. КОРИСТУВАЧ самостійно несе відповідальність за безпеку (в тому числі, стійкість до вгадування) обраного ним пароля для доступу до облікового запису, а також самостійно забезпечує його конфіденційність. КОРИСТУВАЧ самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в межах або з використанням Сайту під обліковим записом КОРИСТУВАЧА, включаючи випадки добровільної передачі КОРИСТУВАЧЕМ даних для доступу до облікового запису КОРИСТУВАЧА третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами). При цьому всі дії в межах або з використанням Сайту під обліковим записом КОРИСТУВАЧА вважаються здійсненими самим КОРИСТУВАЧЕМ.
4.3. КОРИСТУВАЧ  зобов'язаний негайно повідомити ВИКОНАВЦЯ про будь-який випадок несанкціонованого (недозволеного КОРИСТУВАЧЕМ) доступу до Сайту з використанням облікового запису КОРИСТУВАЧА та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності своїх засобів доступу до облікового запису. 
       З метою безпеки КОРИСТУВАЧ зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом після закінчення кожної сесії роботи на сайті. 
4.4. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть виникнути через порушення КОРИСТУВАЧЕМ положень цієї Публічної пропозиції. ВИКОНАВЕЦЬ вправі заблокувати або видалити обліковий запис КОРИСТУВАЧА, а також заборонити доступ з використанням будь-якого облікового запису до Сайту, та видалити будь-який контент без пояснення причин, в тому числі, у разі порушення КОРИСТУВАЧЕМ Публічної пропозиції.
4.5. ВИКОНАВЕЦЬ має право у будь-який момент змінити умови Договору або достроково розірвати Договір шляхом повідомлення про це на Сайті та/або іншим шляхом, що визначається ВИКОНАВЦЕМ. ВИКОНАВЕЦЬ має право у будь-який момент відмовитися від Договору та припинити надання Послуг КОРИСТУВАЧУ.
4.6. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє КОРИСТУВАЧА від відповідальності за порушення, яке мало місце під час дії Договору.  

5.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1.ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:
5.1.1. Надавати замовлені Послуги якісно, безперебійно та у термін, визначений чинним законодавством України і даним Договором.
5.1.2. За можливістю, інформувати КОРИСТУВАЧА шляхом розміщення на Сайті інформації про права та обов'язки Сторін, надати повну і достовірну інформацію про ВИКОНАВЦЯ.
5.1.3. Докласти максимум зусиль для обслуговування КОРИСТУВАЧІВ та надання Послуг належним чином.
5.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право:
5.2.1. На свій розсуд, у будь-який момент вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення або попередження КОРИСТУВАЧІВ, в тому числі, але не виключно: додавати нові та/або скорочувати наявні Послуги, доступні на Сайті сервіси і функціонал; змінювати дизайн тощо.
5.2.2. Без повідомлення КОРИСТУВАЧІВ призупинити роботу Сайту, у тому числі, з метою проведення технічних робіт на Сайті.
5.2.3. На свій власний розсуд, відмовляти будь-кому в доступі до Сайту та запропонованих Послуг, в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень і повідомлення КОРИСТУВАЧА.
5.2.4. Виконувати дії, регламентовані Політикою боротьби з шахрайством.
5.2.5. Змінювати умови цього Договору.
5.2.6.Використовувати та переглядати інформацію, отриману від КОРИСТУВАЧІВ.
5.2.7. Зберігати інформацію після не використання Сайту.
5.2.8. Здійснювати систематичний контроль за дотриманням КОРИСТУВАЧЕМ умов цього Договору та т.і.
5.2.9. ВИКОНАВЕЦЬ може реалізовувати будь-які інші права, що дозволяють останньому здійснювати та надавати послуги визначені класифікацією видів економічної діяльності ВИКОНАВЦЯ.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

6.1. КОРИСТУВАЧ зобов’язаний:
6.1.1. Перед початком користування Сайтом та Послугами ознайомитися з даним Договором та виконувати його умови. 
6.1.2. Самостійно приймати всі необхідні заходи для забезпечення безпеки інформації, в тому числі, конфіденційної інформації, що передається через мережу, від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб. КОРИСТУВАЧ несе всі ризики, пов’язані із використанням такої конфіденційної інформації третіми особами, та самостійно відповідає за всі пов’язані із цим збитки, завдані йому самому, ВИКОНАВЦЮ, іншим особам. 
6.1.3. Виконувати приписи та вимоги (усні, письмові, електронні та ін.), які надає ВИКОНАВЕЦЬ задля належного забезпечення роботи Сайту та Послуг.
6.2. КОРИСТУВАЧ має право:
6.2.1. Отримувати необхідну і достовірну інформацію, встановлену чинним законодавством України, а також інформацію про хід виконання Послуг.
6.2.2. Використовувати Сайт та Послуги в порядку та на умовах встановлених Договором.
6.2.3. Надавати свої пропозиції та побажання щодо вдосконалення Послуг та роботи Сайту.
6.2.4. Відмовитись від користування Сайтом. 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі розбіжності, що виникли внаслідок або в зв'язку з цим Договором, мають вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.    
7.2. При тлумаченні і виконанні цього Договору Сторони керуються чинним законодавством України.        
7.3. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів Сторони домовилися і підтверджують свою згоду, що всі спори, розбіжності, вимоги та претензії, що виникають при виконанні цього Договору або у зв'язку з ним, або випливають з нього, підлягають остаточному вирішенню у Незалежному Третейському суді при Всеукраїнській громадській організації «Ліга юридичного захисту інтересів споживачів» (зареєстровано Міністерством юстиції України 14.09.2004 року, свідоцтво № 001-т.с.) згідно з його Регламентом, за місцем знаходження цього третейського суду: місто Київ, вулиця Кловський узвіз, 9/2, офіс 69. Рішення Третейського суду є остаточним і обов'язковим для Сторін і буде виконуватися ними в зазначені терміни, які зазначені в рішенні Третейського суду. Шляхом укладення цього Договору Сторони підтверджують, що вони ознайомлені зі змістом Регламенту постійно діючого Незалежного третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Ліга юридичного захисту інтересів споживачів» та Положенням про третейські збори і витрати постійно діючого Незалежного третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Ліга юридичного захисту інтересів споживачів» та погоджуються з їх умовами.

8. ЗАБОРОНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. КОРИСТУВАЧУ заборонено: 
- використовувати Сайт або його контент в комерційних цілях;
- використовувати Сайт яким-небудь способом, що порушує будь-які положення Договору та або будь-яку статтю законодавства України;
- використовувати будь-яке обладнання та/або програмне забезпечення, призначене для: пошкодження інфраструктури Сайту, порушення його своєчасного і правильного функціонування, спроб перехоплення будь-яких даних та персональної інформації, що обробляється Сайтом.

9. ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ

9.1. Якщо будь-яка частина Договору виявиться нелегітимною, юридично недійсною, або такою, що не має законної сили, це не спричинить недійсності Договору в цілому.
9.2. Друкована версія Публічної пропозиції та будь-якого повідомлення, поданого в електронній формі, повинна прийматися у будь-якому судочинстві та адміністративному провадженні на її основі, стосується її і підпорядковується тим самим умовам, що й інші ділові документи та ділові книги, які були вироблені відразу та зберігаються у друкованій формі.
9.3. КОРИСТУВАЧ самостійно несе відповідальність за точність та правильність інформації, наданої та/або вказаної в Особистому Кабінеті (електронні адреси, номерний знак автомобіля, контактні дані, інформацію задля створення заявок та т.і.).
9.4. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед КОРИСТУВАЧЕМ або третіми особами у випадках, які настали не з вини ВИКОНАВЦЯ. У будь-якому разі, вина ВИКОНАВЦЯ повинна буди підтверджена у судовому порядку.  
9.5. Робота Сайту здійснюється та організовується односторонньо ВИКОНАВЦЕМ з урахуванням технічних можливостей.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Жодна Сторона не несе відповідальності за затримку в виконанні зобов’язань або неможливість виконання зобов’язань за цим Договором у випадку настання надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно знаходяться поза її контролем, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, діями іноземного ворога; загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган/ буревій, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха, тощо за умови, що така подія впливає на належне виконання зобов’язань за цим Договором, але не існувала на час укладення цього Договору (надалі – «Форс-Мажор»). Факт настання та дії форс-мажорних обставин має бути підтверджений сертифікатом, виданим Торгово-Промисловою Палатою України.
10.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, зобов'язана повідомити іншу Сторону про настання вищевказаних обставин у письмовій формі негайно, та не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту їхнього настання довести їх існування достовірним сертифікатом Торгово-Промислової Палати України. Несвоєчасне повідомлення про Форс-Мажор позбавляє відповідну Сторону права посилатися на нього у майбутньому і не звільняє від відповідальності за цим Договором.
10.3. При виникненні форс-мажорних обставин строк виконання зобов'язань за цим Договором продовжується пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини. Після закінчення дії вказаних обставин, Сторона, яка заявляла про їх настання, має протягом 5 (п’яти) робочих днів письмово повідомити іншу Сторону про припинення дії форс-мажорних обставин та відновлення дії договірних відносин між Сторонами. Дія Договору та зобов’язання Сторін по ньому вважаються відновленими з дня отримання другою Стороною повідомлення про припинення дії форс-мажорних обставин.
10.4. Якщо Форс-мажорні обставини продовжуються більше 30 (тридцять) календарних днів, будь-яка Сторона в односторонньому порядку має право ініціювати припинення дії цього Договору, шляхом розміщення на сайті відповідного повідомлення. Договір вважається припиненим з дня розміщення такого повідомлення.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє протягом невизначеного часу.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ

12.1. Укладаючи Договір, КОРИСТУВАЧ погоджується на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збирання, зберігання, систематизацію, зміну, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Вищезазначена інформація (персональні дані) буде оброблятися згідно Закону України «Про захист персональних даних».
12.2. Обробка персональних даних здійснюється у тому числі але не виключно з метою надання доступу до інформації та матеріалів, розміщених на Сайті та задля належного надання Послуг.
12.3. Шляхом укладення КОРИСТУВАЧЕМ цього Договору, КОРИСТУВАЧ надає ВИКОНАВЦЮ повне право (дозвіл) на обробку його персональних даних відповідно до умов цього договору, Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI з усіма змінами та доповненнями до них, іншими документами, які регулюють діяльність ВИКОНАВЦЯ, надання та/або передачу персональних даних третім особам в порядку та з підстав, визначених чинним законодавством України та внутрішніми документами ВИКОНАВЦЯ без необхідності повідомлення КОРИСТУВАЧА про дії з персональними даними. 
КОРИСТУВАЧ також підтверджує, що сповіщений про дії ВИКОНАВЦЯ щодо поєднання та систематизацію відомостей про КОРИСТУВАЧА з вищезазначеною метою, а також про їх передачу; а також КОРИСТУВАЧ сповіщений про права у зв'язку з діями ВИКОНАВЦЯ щодо поєднання та систематизацію відомостей про КОРИСТУВАЧА, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», про власника Персональних даних, склад та зміст зібраних Персональних даних, мету збору Персональних даних та осіб, яким передаються Персональні дані КОРИСТУВАЧА.

13. БОРОТЬБА З ШАХРАЙСТВОМ
13.1. ВИКОНАВЦЬ залишає за собою право розслідувати будь-яке незаконне та/або несанкціоноване використання Сайту, включаючи, але не обмежуючись, несанкціоноване використання роботів та інших автоматичних пристроїв по відношенню до Сайту, і має право прийняти комплекс відповідних правових дій, згідно законодавства України, для запобігання завдання збитків або для вимоги відшкодування завданих збитків.
14. АВТОРСЬКІ ПРАВА
14.1. Сайт та усі матеріали на Сайті належать ВИКОНАВЦЮ. Усі матеріали захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, оформленням Сайту, назвами, торговельними знаками, логотипами, текстами, програмними забезпеченнями, правами на бази даних та іншими елементами вмісту Сайту.
14.2. КОРИСТУВАЧ не має права частково або повністю копіювати, поширювати, або в іншій формі використовувати чи відтворювати контент Сайту.
14.3. Якщо КОРИСТУВАЧУ стало відомо про порушення авторських прав/чи прав інтелектуальної власності/чи несанкціонованого використання  логотипу/бренду Виконавця, КОРИСТУВАЧ повинен повідомити службу підтримки Сайту.
14.4. Якщо КОРИСТУВАЧ абсолютно впевнений в тому, що матеріал, який ВИКОНАВЦЬ публікує на Сайті, порушує його авторські права,  КОРИСТУВАЧ має право відправити оригінал або скан-копію письмового повідомлення, що містить чіткий опис матеріалу, який порушує права, як доказ того, що права були порушені; контакти відправника; особистий підпис.
14.5. Правила, умови, Політики, що затверджені ВИКОНАВЦЕМ та у яких є посилання на цю Публічну пропозицію, є невід’ємними частинами Договору та вони однаково розповсюджуються на КОРИСТУВАЧІВ.
 

Завантажте наш додаток